Ajankohtaista

Strateginen hyvinvoinnin johtaminen – case Ahlsell

Tämä blogikirjoitus perustuu aiemmin julkaistuun Onnian Hyvin johdettu -podcast-jakson keskusteluun, jossa vierailevana asiantuntijanamme oli Ahlsellin henkilöstöjohtaja Anna Saksi.

 ”Yrityksen henkilöstö tulee huomioida strategiassa. Myös hyvinvoinnin johtamisen tulee näkyä eri strategisten toimenpiteiden kautta. Strategiset tavoitteet voivat olla hyvin liiketoimintalähtöisiä, mutta toteutustavassa tulee ottaa ihmiset mukaan.”

Miten strategiatyössä ja -viestinnässä onnistutaan?     

Strategian suunnittelu on pitkäjänteistä, eikä sitä saada parilla workshopilla ja powerpointilla kasaan. Ahlsellilla tehtiin viimeisintä viisivuotisstrategiaa toimitusjohtajan johdolla neljän kuukauden ajan intensiivisesti. Keskustelua käytiin fokusalueiden ja teemojen ympärillä ja varmistettiin, että kaikki siihen osallistuvat ymmärtävät asiat samalla tavalla. Se oli hyvä tapa, sillä aina syntyi uusia ajatuksia ja aihioita. Strategiatyön ei tarvitse olla pelkästään johdon suurta viisautta. Täsmätarpeisiin otettiin seuraavaa organisaatiotasoa mukaan, joka tiesi käytännön elämästä parhaiten.

Toimeenpanossa strategiaviestintä on kaiken aloittava asia. Strategia tulee viestiä yhdenmukaisesti, selkeästi ja kompaktisti henkilöstölle. Ahlsellissa viestintää tehtiin Teamsin kautta. Reilut 500 ihmistä kuunteli lähetystä. Siitä otettiin tallenne, joka vietiin strategiamateriaalin lisäksi intraan. Henkilöstö voi palata sinne, katsoa ja lukea sitä uudemman kerran. Ajatuksena oli kiertää koko valtakunta dialogin ja vuoropuhelun, palautteen ja ideoiden varmistamiseksi koko henkilöstöltä. Livekohtaamiset eivät onnistuneet viime strategiakierroksella koronatilanteen vuoksi. Aiempina vuosina johdon jalkautuminen kentälle on tuonut valtavasti positiivista palautetta. Pitkällä strategiakaudella ehditään onneksi keskustelemaan ja ottamaan palautetta strategiasta useaan kertaan. Strategiaviestintä on hyvin transparenttia ja avointa. Ahlsellissa strategiaa on haluttu viestiä avoimesti myös talon ulkopuolisille sidosryhmille.

Sitten on toinen tarina, kun strategiaa lähdetään toimintasuunnitelmien kautta viemään eteenpäin. Toimeenpanovaiheessa on tehty bisnesalueittain toimintasuunnitelmia ja budjetteja. Viestintään tarvitsee palata säännöllisesti: Esimerkiksi kvartaali-infoissa ja muissa luonnollisissa yhteisissä foorumeissa kerrotaan, miten edistytään. Viestintä ei näin jää ”kertarykäisyksi”.

Työn sujuvuus ja hyvinvoinnin johtaminen strategian toteuttamisessa

 Strategian toteuttamisessa epäonnistutaan, jos

  • strategia on epämääräinen,
  • strategiset tavoitteet ja fokusalueet eivät ole realistisia,
  • strategia jää pölyttymään pöytälaatikkoon tai
  • strategiaa ei viestitä tarpeeksi hyvin.

Selkeys strategiassa tuo myös kannattavuutta, lisää yleistä tyytyväisyyttä ja kilpailuetua. Voidaan ajatella, että yrityksen työantajakuva on parempi ja ollaan houkutteleva yhteistyökumppani ja toimija markkinoilla. Jos tavoitteenasetanta jää ”suhmuraiseksi”, ihmiset eivät tiedä mikä heidän roolinsa on. Tämä ja kaikki edellä listatut asiat vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin.

Kun puhutaan hyvinvoinnista, puhutaan siis jokapäiväisestä työstä ja johtamisesta. Johtajan tehtävänä on auttaa ihmisiä onnistumaan tavoitteissaan. Säännölliset palaverit, raamien ja turvallisuuden tunteen luominen sekä johtajan läsnäolo ja saatavuus lisäävät henkilöstön hyvinvointia ja motivaatiota.

Yksi iso hyvinvointiin vaikuttava asia on resursointi eli kuinka paljon ihmisiä on missäkin tehtävässä. Resurssit ovat Ahlsellin suurin yksittäinen kustannuserä, jota seurataan erittäin tarkasti. Strategisia valintoja on tehty sen suhteen, mihin toiminta-alueisiin keskitytään. On luovuttu rönsyistä ja näin on voitu fokusoida sama henkilömäärä johonkin muualle. Tämä vaikuttaa ihmisten työkuormaan, kun keskitytään tärkeimpiin alueisiin. Valinnat näkyvät myös kannattavuudessa, kun ihmiset tekevät oikeita asioita. On myös aikaa tehdä työt kunnolla. Esihenkilöilläkin on paremmin aikaa tehdä tavoiteasetantaa. Kaikki nämä asiat kulkevat käsi kädessä ja näkyvät myös henkilöstön hyvinvoinnissa.

Hyvinvointi on monitahoista ja yksilöllistä

Henkilöstön hyvinvointi on paljon monitahoisempi asia kuin aikaisemmin. Hyvinvointi on jo terminä melko subjektiivinen. Joidenkin mielestä se on liikuntakortteja tai lounasetuja. Laajemassa mittakaavassa se tarkoittaa esimerkiksi työn ja vapaa-ajan huomioimista sekä hyvää johtamista.

Liikuntaedut ja muut ovat kermakakun kuorrutteita, joita on ihan kiva olla. Jos kaikki muut asiat ovat huonosti, ne ovat laiha lohtu.”

Hyvinvoinnissa ihminen huomioidaan yksilönä. Ajatellaanpa vaikka yrityksen sisällä olevia erilaisia ammattiryhmiä: Se mikä mielletään hyvinvoinniksi voi olla todella erilaista. Esimerkiksi erilaisten henkilöstökyselyiden kautta selviää, miten eri ammattiryhmät arvostavat erilaisia asioita. Rakennusliikkeessä se voi tarkoittaa hyviä työvaatteita, hyvää työpaikkaruokailua ja sitä, että palkka maksetaan ajallaan. Asiantuntijaorganisaatiossa se taas voi merkitä liukuvia työaikoja ja etätyömahdollisuuksia. Erityisesti koronan seurauksena on noussut vahvemmin esiin etätyöasioiden, etäjohtamisen, toimistotilojen ja virtuaalitiimien miettiminen. Näiden päälle mietitään ihmisten erilaisia elämäntilanteita, joten melko moniulotteisia ratkaisuja pitää kyetä tekemään ja olemaan niille avoin. Johtaminen ja esihenkilötyö ovat kuitenkin yhteisiä nimittäjiä työhyvinvoinnille. Tyypillisin syy vaihtaa työpaikkaa on tyytymättömyys esihenkilötyöhön.

Potentiaalisten työntekijöiden näkökulmasta ikään, asemaan tai sukupuoleen katsomatta nousee lähes poikkeuksetta esiin kysymys siitä, miten yrityksessä eletään sen arvojen mukaisesti. Tämä linkittyy hyvinvointiin ja hyvään johtamiseen. On tärkeää, että arvojen toteutumista aidosti seurataan.

Kirjoittaja: Katriina Karkulehto

Katriina on perehtynyt hyvinvoinnin, työssä jaksamisen, strategian toimeenpanon ja johtamisen välisiin yhteyksiin. Onnian perustaja, johdon coach ja valmentaja. TkL, KM. Yli 15 v. työura liikkeenjohdon konsulttina ja valmentajana, yritysjohtajana ja organisaatiotutkijana.

Kiinnostuitko Onnian palveluista: johtajuuden lujittamisesta, hyvinvoinnin ja muutoksen johtamisesta, oman kapasiteetin vahvistamisesta tai coachingista? Katso lisää www.onniaservices.fi ja ota yhteyttä