Näin asiakkaat kertovat

Suosittelen Katriinan ammattimaista valmennusta kaikille johtajille, jotka aidosti haluavat kehittää itseään kokonaisvaltaisesti. 

Toimitusjohtaja Ville Saksi, Länsimetro Oy

Länsimetro Oy

Olemme toteuttaneet lukuisia johtajuuden, työhyvinvoinnin ja sujuvan työkulttuurin valmennuksia sekä coachingia johtoryhmälle, tiimeille ja yksilöille neljän vuoden ajan.

Länsimetro-projektin opit ja onnistumiset

Katriina vastasi Länsimetro2-projektin loppuvaiheessa noin sadan asiantuntijan projektikokemusten koonnin ideoinnista, konseptin suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä asiakkaan kanssa. Katriinan vastuulla oli 11 asiantuntijaryhmätilaisuuden suunnittelu, fasilitointi etänä, hybridissä ja kasvokkain sekä aineiston systemaattisen dokumentoinnin tuki. Osallistujat olivat Länsimetro-hankkeen eri sidosryhmistä. Projektissa asiantuntijat pääsivät reflektoimaan kokemuksiaan ja kokoamaan hankkeen tärkeimmät opit ja onnistumiset ohjatun keskustelun kautta yhteiseksi dokumentiksi.

Johtajuus ja hyvinvoinnin johtaminen -ryhmä- ja yksilövalmennukset johtoryhmäläisille

“Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Onnian Katriina Karkulehdon kanssa, joka alkoi jo v. 2019 alussa. Keskiössä on ollut erityisesti johtajuuden lujittamisen sekä hyvinvoinnin johtamisen teemat. Kymmenen hengen johtoryhmän valmennuksiin kuului ryhmätapaamisia sekä johtajien yksilöetävalmennukset. Ryhmävalmennukset toteutettiin pääosin Kisakalliossa ja ohjelmaan liitettiin myös liikunnallisia sekä muita kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia asioita.

Ammattimaisesti suunnitellussa ja toteutetussa valmennusprosessissa oli selkeät tavoitteet ja painopisteet. Kaiken kaikkiaan kokonaisuus on ollut erittäin toimiva kattaus johtamista, jossa on käsitelty sopivasti teoriaa ja käytäntöä. Sisällöt räätälöitiin vahvasti Länsimetro-projektin tarpeeseen, joka on osaltaan helpottanut johtajuusteemojen käytäntöön vientiä ja välitöntä hyödynnettävyyttä.

Lisäarvoa ja tuloksellista johtajuuden vahvistamista. Valmennusten seuraksena sovitut asiat ovat menneet käytäntöön ja pysyviä muutoksia saatu aikaiseksi. Yhteiset tapaamiset mahdollistivat kiireettömän ja tarpeellisten asioiden tarkastelun johtoryhmän kesken. Myös johtoryhmän yhteenkuuluvuuden tunne on kasvanut. Valmennukset ovat auttaneet kehittymään myös yksilötasolla, arvioimaan omaa johtamista ja roolia sekä innovoimaan. Yksilötapaamiset ovat olleet tärkeä avoimen ja luottamuksellisen keskustelun tila Länsimetron johtajille.

Katriinan valmennukset ovat aina hyvin ennakkoon valmisteltuja, sessiot odotukset täyttäviä ja energisoivia hetkiä. Katriinalla on vahva kokemus, osaaminen ja ymmärrys johtamisen ja hyvinvoinnin teemoista. Yhteistyökumppanina ja valmentajana hän on helposti lähestyttävä ja työskentelyotteeltaan positiivinen. Valmentajana hän osaa hyvin huomioida osallistujat ja ohjata keskusteluja itseään korostamatta. Hänen tapansa keskustella jättää tilaa mielipiteille ja keskustelu on luontevaa vaikeistakin asioista.”

Koko johtoryhmämme antama suositteluaste Katriinan valmennuksille on täydet 100 %!

Toimitusjohtaja Ville Saksi, Länsimetro Oy

Oman kapasiteetin johtaminen: Länsimetro-projektin johtoryhmävalmennukset 

”Aloitimme yhteistyön yhdeksän kuukauden mittaisella johtoryhmän valmennuskokonaisuudella, johon kuului ryhmätapaamisia sekä rinnalla kulkevat johtajien yksilövalmennukset. Johdonmukainen ja monipuolinen johtajan kapasiteettiin satsaava kokonaisuus oli asiantuntevasti rakennettu ja toteutettu.

Tulokset puhuvat puolestaan. Valmentajien ohjauksessa on tapahtunut ajanhallinnan parantumista ja saatu uusia ideoita johtamiseen ja erilaisten työroolien toteuttamiseen. Fyysisen kunnon testituloksissa on tapahtunut hienoja parannuksia ja elin- ja elämäntavoissa tehty positiivisia muutoksia. Energisyys on lisääntynyt koko työyhteisössä. Kun ihmisen hyvinvointia ja ajanhallintaa johdetaan, se näkyy yrityksen tehokkuudessa.

Onnian valmentajat ovat erittäin helposti lähestyttäviä ja empaattisia ihmisiä. Heillä on erinomaiset esiintymistaidot ja asenne asiakastyöhön.”

Onniassa on monipuolista osaamista niin yrityksen liiketoiminnan, johtamisen kuin hyvinvoinnin osa-alueilla sekä ammattitaito johtaa vaativia asiakkuuksia. Suosittelen – lämpimästi!

Toimitusjohtaja Ville Saksi, Länsimetro Oy

Ramboll

Liiketoimintayksikön vetäjän on tärkeää pitää huolta omasta kapasiteetistaan ja hyvinvoinnistaan, jota organisaatio tukee vahvasti. Toteutimme valmennuksen Rambollin neljän eri johtoryhmän yksikönpäälliköille.

Valmennuksessa

  • käytiin läpi hyvinvointia ja johtajuutta tukevia osa-alueita ja riskitekijöitä,
  • jaettiin arvokkaita vertaiskokemuksia,
  • tehtiin konkreettisia harjoituksia ja
  • asetettiin henkilökohtaiset tavoitteet.

Kokonaisuuteen sisältyi myös urheiluopiston kuntotestit ja niiden purku.

Valmennus oli erittäin onnistunut ja hyvin valmisteltu kokonaisuus, jonka yksikönpäälliköt kokivat herättävänä, käytännönläheisenä ja hyödyllisenä. Suosittelemme Katriinaa valmentajaksi vastaaviin tilanteisiin.”

Jarkko Niittymäki, johtaja (infra), Ramboll Finland  

LandPro Oy

”Olemme tehneet Katriina Karkulehdon kanssa yhteistyötä useamman vuoden aikana. Hän on valmentanut tuloksellisesti koko henkilöstöämme erityisesti työhyvinvoinnin ja työyhteisön kehittämisen aihepiireissä hyödyntämällä esimerkiksi työkäyttäytymistä ja motivaatiota havainnoivaa EASI-kartoitusta. Lisäksi hän on toiminut johdon coachina. Valmennuksissa tuotettuja ideoita ja suunnitelmia on edistetty ja viety onnistuneesti toimintaan.

Katriina on taitava keskustelun ohjaaja sekä avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin luoja. Hän on innostava, asioiden toimeenpanoa edistävä valmentaja, jonka laadukas työnjälki perustuu muun muassa laajaan kokemukseen organisaatioiden kehittämisestä sekä kykyyn mukautua asiakkaan erilaisiin tilanteisiin.

Suosittelemme Katriina yhteistyökumppaniksi kokemuksemme pohjalta.”

 Johtaja Katja Palmu ja toimitusjohtaja Tore Granskog, LandPro Oy

KVL-Tekniikka Oy

”Onnia veti yrityksemme esimiehille ja johtoryhmälle onnistuneen ja tuloksellisen valmennuksen. Siinä käsiteltiin rooleja, oikeuksia ja velvollisuuksia sekä vaativia johtamistilanteita. Saimme valmennuksessa olennaista tietoa aiheesta ja teimme muun muassa yhteisiin pelisääntöihin liittyviä harjoituksia, joiden tulokset vietiin heti käytäntöön. Olimme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen!”

Onnian valmentajat ovat johtamisen ammattilaisia, mutkattomia ja osallistujat mukaansa tempaavia. Suosittelemme vilpittömästi Onniaa esimiesten ja johtajien leadership-valmentajiksi.

Toimitusjohtaja Jukka Pykäläinen ja viestintä- ja hallintojohtaja Ilona Pykäläinen, KVL-Tekniikka Oy

Oy Botta Ab

Onnian valmentajien ote on asiantunteva, innostava ja työn jälki laadukasta. Voin lämpimästi suositella heitä valmentajiksi työhyvinvoinnin saralla.

”Onnian valmentajat vetivät Bottan henkilöstölle hyvinvointia edistävän ryhmävalmennuksen, jonka pääaiheena oli ravitsemus. Osallistujat valmistautuivat kasvokkaiseen valmennustapaamiseen kirjaamalla ja pohtimalla etukäteen omia ravitsemustottumuksiaan ja tarpeitaan. Onnia suunnitteli valmennuksen ravintola-alan vuorokausirytmin ja kiireen tunnistaen.

Valmennuksessa saatiin tiiviissä muodossa täsmäaseet vuorotyön tuomiin haasteisiin. Ravintolan henkilöstöllä ei ole aina aikaa ruokailla rauhassa ja ruoka-ajat ovat epäsäännöllisiä. Siksi omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ei aina ole helppo juttu. Omien tottumusten haastaminen, sopiva suunnitelmallisuus ja pienten muutosaskeleiden miettiminen omakohtaisesti auttoivat osallistujia konkreettisella tavalla kohti terveellisiä  ja omaa hyvinvointia edistäviä valintoja.”

Toimitusjohtaja Tanja Löppönen, Oy Botta Ab 

Sweco PM

Tiimivalmennus, vuorovaikutus

”Tiimini on työskennellyt megaluokan rakennushankkeessa jo useamman vuoden ajan ja vaativassa työssä työyhteisön hyvinvointia täytyy pitää yllä jatkuvasti. Päätin varmistaa tiimini hyvinvoinnin sekä kehittymisen ulkopuolisen asiantuntijan avulla ja kysyin apua Onnia Servicesilta. Suunnittelimme Katriinan kanssa tiimivalmennuspäivän yhdessä ja tiivistimme käsiteltävät asiat muutamaan toisiaan tukevaan kokonaisuuteen vuorovaikutustaitojen ympärille. Katriinan laatima valmennussuunnitelma piti sisällään myös linkin arkeen ja kuinka tuloksia pitää jalostaa.

Tiimivalmennus oli onnistunut paketti. Katriinan helposti lähestyttävä valmennustyyli ja asiakkaan huomioiva eteneminen antoivat kaikille osallistujille mahdollisuuden olla omana itsenään sekä kertoa näkemyksensä käsiteltäviin asioihin. Tiiviin valmennusosuuden tuloksena saimme yhdessä ja pienryhmissä pohtien valmiiksi meidän tiimin vuorovaikutuksen vahvuudet sekä kriittiset asiat ja kehittämisalueet.

Suosittelen Katriinan tiimivalmennusta jo vankkaa kokemusta omaaville esimiehille, jotka haluavat nostaa oman ja tiiminsä osaamisen seuraavalle tasolle.

Mielestäni tiimivalmennus sopii myös tilanteisiin, joissa halutaan kehittää tai muuttaa tiimin toimintaa uuteen suuntaan. Koen, että Katriinan tiimivalmennuksella esimies varmistaa ryhmänsä dynamiikan säilymisen vaativissakin tilanteissa ja auttaa tiimiä jaksamaan arjen pyörityksessä.”

Mikko Piitulainen, Sweco PM, Länsimetro-projektin suunnittelujohtaja 

Yksilövalmennukset ja -coachingit sekä muut suositukset

Case 1

”Katriinan kanssa teimme noin kolmen vuoden valmennusjakson, jossa kehitettiin minun henkilökohtaisia johtamistaitoja sekä valmennettiin tiimiäni mm. työhyvinvoinnissa. Pitkäkestoisissa megaluokan hankkeissa yksilön ja ryhmän hyvinvointi on tärkeää. Katriinan jämäkällä ohjauksella ja asiantuntevilla opeilla onnistuimme saavuttamaan valmennusjaksoille asetut tavoitteet ja ottamaan päivän opit käyttöön arjessa. Suosittelen Onniaa ja Katriinan valmennusta.”

Mikko Piitulainen, suunnittelujohtaja, perustaja Spolia Design Oy

Case 2

Suosittelen Katriinan ammattimaista valmennusta kaikille johtajille, jotka aidosti haluavat kehittää itseään kokonaisvaltaisesti.”

Ville Saksi, toimitusjohtaja, Länsimetro Oy

Case 3

Katriina on toiminut minulle henkilökohtaisena ja henkisenä sparraajana ja coachina yli vuoden ajan. Hänen taustansa entisenä yritysjohtajana ja huippu-urheilijana ovat antaneet hyvän pohjan ja osaamisen johtamisen haasteiden käsittelyyn. Katriina on ihmisenä helposti lähestyttävä ja empaattinen jonka kanssa on helppo keskustella vaikeistakin asioista. Suosittelen Katriinaa erityisesti johdon sparraamiseen ja coachingiin vaativissa ja muutosta edellyttävissä tilanteissa.”

Raimo Kaunismäki, Tekninen johtaja, Länsimetro Oy

Case 4

”Minulla on erittäin hyvät kokemukset Katriinan valmennuksesta. Hänen yrityksensä valmensi Länsimetron johtoryhmää, johon itsekin tuohon aikaan kuuluin. Valmennukseen kuului yksilö- ja ryhmävalmennusta ja Katriina oli minulla henkilökohtaisena valmentajana. Hänellä on hyvin monipuolinen ja laaja asiantuntemus sekä fyysiseen että henkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Ihmisenä hän on helposti lähestyttävä, empaattinen ja kuunteleva, ja hän osasi suunnata valmennuksen sisältöä sen mukaan mitä minä valmennettavana halusin ja tarvitsin.”

Sain valmennuksesta paljon apua oman ammatti-identiteetin vahvistamiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Johtava asiantuntija Tero Palmu (aik. johtaja, Länsimetro Oy)

Case 5

”As a business coach, Katriina is well-organized, knowledgeable and easy to work with. She is excellent in keeping a clear focus while still maintaining the needed flexibility and discovery in the process. I can warmly recommend her for coaching processes involving both professional and personal competence development!”

Manager Anna-Kaarina Järvinen, Roche

Case 6

Katriinalle luonteenpiirteistä on tarkkuus. Se ilmenee muun muassa coachattavan kuuntelussa. Katriina coachingissa kysymyksenasettelu tarkentui, ratkaisut löytyivät luontevasti ja menivät toimeksi. Ehkä tässä ilmenee urheilijan sielu ja mieli, harjoittelu parantaa tuloksia ja jos ne eivät parane, niin muutetaan harjoittelua. Katriina on myös oikein mukava ihminen.”

Liiketoimintajohtaja, metsäalan yritys

Case 7

”Coaching-kokemus oli virkistävä ja se auttoi käsittelemään omia ajatuksia ja selkeytti niitä. Prosessin aikana sain uusia suuntaviivoja nykyisen ammattikuvan kehittämiseksi, mitä pidin erittäin hyvänä saavutuksena työmotivaation kannalta. Toisaalta sain uusia eväitä oman urani kehittämiseksi ja mahdollisuuksistani työmarkkinoilla. Keskustelut Katriinan kanssa olivat mukavia ja luontevia hetkiä, joista jäi erittäin hyvä maku loppupäiväksi. Aika meni ihan huomaamatta!”

Myyntipäällikkö, pörssiyhtiö

Case 8

“I can warmly recommend Katriina based on the co-operation I’ve had with her related to a strategy implementation project and training in the pharmaseutical line of business. Katriina made an impression on me because of her versatile competencies in developing organizations, professional approach and pleasurable behaviour. I highly recommend Katriina for tasks in terms of leadership and managerial work, strategy, performance and competence management and training”.

HRD Manager Barbro Björkestam-Bärlund

Case 9 

”Katriina on energinen ja tavoitteellinen valmentaja, joka on perehtynyt ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, työssä jaksamisen, strategian toimeenpanon ja johtamisen välisiin yhteyksiin. Hänen vahvuuksiaan ovat kyky saada ihmiset keskustelemaan, yhdistää tutkimukseen pohjautuva asiantuntemus ja omakohtainen kokemustausta käytännönläheiseksi ja selkokieliseksi dialogiksi kehittymismotivoituneiden asiakkaiden kanssa.”

Ellen Lindell, yrittäjä, Paremmax Oy

Case 10

Onnian Varmista toimeenpanokykysi -verkkoluento sai minut miettimään omia motivaatiotekijöitäni. Tarkemmin mistä innostun, mitkä asiat tuovat merkityksellisyyttä tekemiseeni, mitä tavoitan ja mitkä arvot ovat kaiken tekemisen perustana. Oli hyvä huomata, että kaikki nämä tekijät ovat tärkeitä, jotta voin yltää parhaimpaan mahdolliseen tulokseen ja samalla ylläpitää hyvää tekemisen fiilistä. Voin lämpimästi suositella suositella tätä luentoa.”

Johan Simell, Senior Account Manager, Clausion Oy

Suomen vahvimmat -sertifikaatti

Suomen Asiakastieto Oy on myöntänyt Onnialle Suomen vahvimmat sertifikaatin ja korkeimman mahdollisen luottoluokituksen vuosina 2021 ja 2022, jonka toiminimiyritys voi ansaita. Klikkaamalla logoa voit tutustua aiheeseen tarkemmin.