Asiakasrekisteriseloste

Asiakasrekisterin rekisteriseloste, henkilötietolaki (523/1999) 10§

Rekisterinpitäjä:
Onnia Services

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Katriina Karkulehto, katriina(at)onniaservices.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 
Asiakkaiden tietoja käsitellään asiakashankinnassa, toimeksiantojen suorittamisessa ja laskutuksessa.

Rekisterin tietosisältö: 
Asiakkaan nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja laskutustiedot. Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskutuksesta.

Säännönmukaiset tietolähteet: 
Asiakkaan yksilöinti- ja laskutustiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Palveluihin, niiden toimittamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot syntyvät toimeksiannoissa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: 
Tietoja ei luovuteta Onnia Servicen ulkopuolisille kirjanpitokäsittelyä lukuun ottamatta. Käsittelijänä kirjanpidossa toimii Ordent Oy.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet: 
Manuaalinen aineisto säilytetään Onnia Servicen toimistotiloissa toimintaosoitteessa ainoastaan yrityksen omistajan (Onnia Services) saatavilla. Sähköisesti säilytettävä aineisto sijaitsee salasanalukitussa tietokoneessa asianmukaisilla palomuureilla ja tietoturvaohjelmilla suojattuna. Ainoastaan yrityksen omistajalla (Katriina Karkulehto) on pääsy näihin tietoihin.

Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Onnia Servicen asiakasirekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö lähetään allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Hänellä on lisäksi oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.