Tietoturva ja -suojaseloste tietosuoja-asetukseen pohjautuen

Rekisterinpitäjä:
Onnia Services

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Katriina Karkulehto

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: 
Asiakkaiden tietoja käsitellään asiakashankinnassa, toimeksiantojen suorittamisessa ja laskutuksessa.

Rekisterin tietosisältö: 
Asiakkaan nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja laskutustiedot. Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskutuksesta.

Säännönmukaiset tietolähteet: 
Asiakkaan yksilöinti- ja laskutustiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Palveluihin, niiden toimittamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot syntyvät toimeksiannoissa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: 
Tietoja ei luovuteta Onnia Servicesin ulkopuolisille kirjanpitokäsittelyä lukuun ottamatta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: 
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Onnia Servicesin asiakasirekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö lähetetään allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Hänellä on lisäksi oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.